അടുത്തിടെ ഞാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഈ പേരിടാത്ത പാരലാക്സ് സ്പേസ് ഷൂട്ടർ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഗുണമേന്മയുള്ള സുലഭത പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ആ ഗെയിം ഒരു പേര് കൊല്ലരുതു;, ഈ ബ്ലോഗ് പോലെയാണെങ്കിലും നിലനിർത്താൻ താൽപര്യം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഗെയിമുകൾ കുറിച്ച് മുതൽ. ഏതുവിധത്തിലും, ഈ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള ആശയം പടർത്തി…