കൂത്തിചികൾ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെയ്തില്ല നിരവധി ഗെയിമുകൾ അവലോകനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പഷ്ടമായി, നിങ്ങൾ അവലോകനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നൽകപ്പെടും ഒരാളെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സംഭവിക്കാനിടയുള്ളതായി ഞങ്ങൾ, എന്നാൽ ഈ ഗെയിമുകൾ വെറും വ്യക്തിപരമായി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൂടാതെ ഹിറ്റുകൾ കൂടുതൽ കൊള്ളുന്നില്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി. ഈ ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ വസ്തുത ഇറങ്ങുന്ന…