ഇത് എപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകൾ വരുന്നു, ഞാൻ ഏതാണ്ട് എന്തും ഉടന്വിവാഹിതരാവുന്നുവെന്നാണ് സുഖമാണ്. ഞാൻ ദിവസങ്ങളിൽ മജോംഗ് തിരികെ ചെസ് പോലുള്ള ആ ശരിക്കും പഴയ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് കളിച്ച, അതു ശരിക്കും വധശിക്ഷ ഇറങ്ങി ഗെയിം കയറിയതാണ് പുതിയ രസകരമായ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കഴിയും എന്നത് വരുന്നു. ശരീരമാലിന്യങ്ങള് അത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തരം…