ഞാൻ ഈ ഗെയിം അവലോകനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം, ഞാൻ തികച്ചും നിരവധി തവണ യാതൊരു വിയോജിപ്പും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഗെയിമുകളാണ് പുതിയ തരങ്ങളും തരം വന്നു. ഞാൻ അത് എല്ലാ അറിയുന്നവൻ ക്ലെയിം ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് അതു മറച്ചു ഒബ്ജക്റ്റ് ഗെയിമുകൾ കുറിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ വെളിപാട് കഴിഞ്ഞ വലിയ സർപ്രൈസ് nonograms ആയിരുന്നു. ഒരു…