ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പഴയ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ ചുറ്റും കുഴിച്ച് പോയി സ്വർണവും. ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഒരു എവിടെയായിരുന്നാലും തീരുമാനമെടുത്ത ഗോൾഡൻ പാത വിളിച്ചു. പേര് കൃത്യമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ശീർഷകം പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആയിരുന്നു, നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സുമ കളിച്ച എങ്കിൽ, ഇത് അത് പോലെ എന്തോ. വേണ്ടി…